Kenku a D&D világából

Kenku a D&D világából:: rah-bop
Fotó: D. Davalos